21 Mar

Ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego – co musisz wiedzieć

Każdy pracodawca zobowiązany jest do skonstruowania dokumentu „ocena ryzyka zawodowego”, w odniesieniu do każdego stanowiska pracy, stworzonego w jego firmie. Ocena ryzyka zawodowego stało się podstawowym narzędziem służącym zwiększeniu bezpieczeństwa oraz zdrowia pracowników. Jej regularne przeprowadzanie stanowi doskonałą metodę minimalizowania stanu zagrożeń, przy jednoczesnym zachowaniu kontroli nad jakością warunków gwarantowanych przez zakład pracy. Ocena ryzyka zawodowego pomaga zaoszczędzić obu stronom stosunku pracy stresu, strat finansowych oraz innych ewentualnych problemów, występujących przy wystąpieniu wypadków przy pracy lub rozpoznania chorób zawodowych. Continue reading

4 Jan

Postępowanie spadkowe

Jak przebiega postępowanie spadkowe?

Zmarł ci ktoś bliski i stałeś się spadkobiorcą? Zanim będziesz mógł pełnoprawnie korzystać z pozostawionych przez zmarłego dóbr, czeka cię postępowanie spadkowe przed sądem lub u notariusza. Jak ono przebiega?

Postępowanie spadkowe u notariusza

To opcja, która pozwała dopełnić formalności w krótszym czasie, ale trzeba liczyć się z pewnymi kosztami. Ich wysokość może być różna w zależności od wybranej kancelarii. Ustanowienie spadkobiorców wymaga osobistego stawienia się u notariusza wszystkich osób, które zachowują prawo do dziedziczenia po zmarłym. Każda z nich powinna przynieść ze sobą akt urodzenia, akt zgonu spadkodawcy oraz akt zawarcia małżeństwa, z którego wynika m.in. zmiana nazwiska.

Osoby brane pod uwagę jako spadkobiercy muszą oświadczyć, czy decydują się na przyjęcie spadku, czy też zrzekają się z przysługującej im części. Na podstawie ich oświadczeń notariusz sporządza prawomocny akt (ma taką samą moc prawną jak postanowienie sądu w tej kwestii) poświadczający dziedziczenie, który zostaje wprowadzony do Rejestru Aktów Poświadczenia Dziedziczenia. Oryginał sporządzonego dokumentu przechowuje notariusz, natomiast każdy ze spadkobierców może otrzymać jego odpis za uiszczeniem stosownej opłaty.

Postępowanie spadkowe przed sądem

Drugie rozwiązanie to oczywiście potwierdzenie prawa do dziedziczenia majątku przed sądem. Niestety ma ono jeden znaczący minus – termin rozprawy może zostać wyznaczony nawet za kilka miesięcy od daty złożenia dokumentów. Aby ustalić prawo do dziedziczenia spadku, należy złożyć we właściwym dla miejsca zamieszania spadkodawcy sądzie rejonowym wniosek. W przypadku dziedziczenia dóbr przez kilka osób, trzeba je wszystkie uwzględnić we wniosku (podać ich dane osobowe oraz adres zamieszkania). Oczywiście należy dołączyć do niego akt zgonu zmarłej osoby oraz akty urodzenia i akty potwierdzające zawarcie małżeństwa. W trakcie tego postępowania spadkowego sąd dokładnie bada sprawę i analizuje dostarczoną dokumentację. Następnie wydaje postanowienie stwierdzające prawo do spadku.

Ostatni etap postępowania spadkowego stanowi dział spadku, czyli podzielenie dóbr między spadkobierców. Może mieć charakter umowny (dzieje się tak, gdy wszyscy spadkobiercy wyrażają zgodę na wspólny podział) lub przebiegać przed sądem spadku (dochodzi do tego, gdy chociaż jeden ze spadkobierców nie zaaprobuje zaproponowanego podziału majątku).

15 Dec

Sądy w UK i ich rodzaje – omówienie

System sądowniczy obowiązujący w Wielkiej Brytanii dość mocno różni się od tego, który panuje w sąsiadujących z nią krajach. Wynika to głównie z niejednolitego systemu prawnego. Jakie istnieją sądy w UK i jakie rodzaje spraw rozpatrują? Tego dowiesz się z dalszej części artykułu!

Sądy w UK – rodzaje i podział na wydziały:

  • Supreme Court of the United Kingdom – czyli Sąd Najwyższy Zjednoczonego Królestwa. To sąd odwoławczy ostatniej instancji, który rozpatruje wszelkie sprawy z zakresu prawa karnego i cywilnego obowiązującego na terenie Anglii, Walii, Irlandii Północnej oraz Szkocji (tylko prawo cywilne).
  • Court of Appeal – sąd apelacyjny, w obrębie którego funkcjonują dwa wydziały: Karny i Cywilny. Wydział Karny rozpatruje odwołania od skazań i wyroków. Zasiada w nim trzech sędziów, którzy mogą zadecydować o unieważnieniu lub podtrzymaniu skazania/wyroku, zmienić wyrok lub zarządzić ponowny proces, a także podwyższyć wymiar kary. Z kolei Wydział Cywilny zajmuje się rozpatrywaniem odwołań od orzeczeń wydanych przez sądy okręgowe lub Wysoki Trybunał. Zasiada w nim trzech sędziów, z których każdy może wydać inne orzeczenie, niemniej wyrok zapada większością głosów. Sędziowie mają prawo wydać inne orzeczenie niż to, które wydały wyżej wspomniane instancje bądź wszcząć ponowny proces.
  • High Court of Justice – sądy w UK, które w większości przypadków rozpatrują sprawy cywilne (dowiedz się więcej o sądach w UK). Dzielą się na trzy wydziały: Wydział Kanclerski, Wydział Ławy Królowej i Wydział Rodzinny. Pierwszy z nich zajmuje się m.in. rozstrzyganiem spraw majątkowych, testamentami, spadkami i sporami dotyczącymi spółek. Drugi z nich specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego. Mowa np. o zniesławieniu, sporach handlowych i wynikających z braku dopełnienia warunków umów. Natomiast trzeciemu powierzane są sprawy z zakresu prawa rodzinnego, a więc rozwody, podział majątku między małżonkami, ustalenie opieki nad dzieckiem itp.
  • Magistrates Courts – to do nich kierowane są mniej poważne sprawy karne, sprawy nieletnich, niektóre sprawy cywilne i z zakresu prawa rodzinnego. Przeważnie rozpatrywaniem większości spraw zajmują się sędziowie niezawodowi, czyli osoby bez wykształcenia z zakresu prawa. Tworzą trzyosobowe składy, którym doradza urzędnik z wykształceniem prawniczym.
  • Crow Court – to sądy w UK, które rozpatrują najpoważniejsze sprawy karne. W jego skład wchodzą sędzia oraz ława przysięgłych składająca się z 12 przedstawicieli.
  • County Courts – w jego obrębie wyróżnia się: Okręgowe Sądy Cywilne oraz Okręgowe Sądy Rodzinne. Jak sama nazwa wskazuje – te pierwsze rozpatrują sprawy cywilne, a te drugie – sprawy rodzinne.
2 Oct

Rozwód Anglia – istotne kwestie

Rozwód Anglia – co musisz wiedzieć

Rozwód to bardzo stresujące wydarzenie, któremu towarzyszy mnóstwo silnych emocji. Niestety, czasem nie da się go uniknąć i staje się jedyną możliwością, by zapewnić dzieciom i współmałżonkom dalsze szczęśliwe życie. W Wielkiej Brytanii dużo łatwiej go uzyskać niż w Polsce, więc nie dziwne, że coraz więcej osób decyduje się na jego przeprowadzenie właśnie tam. Dla tych, którzy w niedługim czasie planują się rozejść przygotowaliśmy spis najważniejszych informacji dotyczących rozwodu w Anglii. Zapraszamy! Continue reading